dr hab. Marcin Liberadzki, prof. SGH

Profesor Szkoły Głównej Handlowej

    Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Finansów Przedsiębiorstwa w Instytucie Finansów, Kolegium Zarządzania i Finansów. Ukończył studia dzienne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku „finanse i bankowość”. Jest również absolwentem studiów dziennych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, od 2009 r. wykonuje zawód radcy prawnego. Od 2001 r. zatrudniony na SGH, tam też odbył studia doktoranckie. W 2005 r. obronił pracę doktorską. W 2017 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie osiągnięcia naukowego w postaci cyklu publikacji pt. „Hybrydowe papiery wartościowe – obligacje typu contingent convertibles”. Od 1 października 2018 r. zatrudniony na stanowisku profesora SGH. Autor lub współautor 5 monografii w tym 2 w języku angielskim wydanych za granicą i ponad 30 artykułów w czasopismach. Jest również autorem i współautorem opinii i ekspertyz dla sądów oraz podmiotów gospodarczych. Sekretarz Senatu SGH kadencji 2016 – 2020, ponadto pełni funkcję Przewodniczącego Senackiej Komisji Statutowej. Prowadzi kancelarię radcy prawnego.